Школски одбор

Име и презиме Функција Представник
Јасмина Николић Заменик председника Запослени
Јасмина Вукојевић Члан Запослени
Љиљана Грујић Члан Запослени
Бобан Миленковић Члан Родитељи
Гордана Кнежевић Члан Родитељи
Јелена Милинковић Члан Родитељи
Љубомир Опачић Члан Локална самоуправа
Горан Киковић Председник Локална самоуправа
Љупче Јанчевски Члан Локална самоуправа