Школска документа

Финансије
План јавних набавки за 2021. годину
Финансијски план за 2021. годину
План јавних набавки за 2020. годину - измена 1
План јавних набавки и План набавки за 2020. годину
Финансијски план за 2020. годину
Финансијски извештај за 2019. годину
План јавних набавки и план набавки за 2020. годину
Измена број 3 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2019.
Измена број 2 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2019.
Измена број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2019.
План јавних набавки и план набавки за 2019. годину
Финансијски план за 2018. годину
Финансијски извештај за 2017. годину
План јавних набавки и план набавки за 2018. годину
Измена број 3 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018.
Измена број 2 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018.
Општа акта
Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину
Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Оперативни план рада по посебном програму
Измене Правилника о протоколу поступања у одговору на насиље
Статут школе
Одлука о одређивању лица за заштиту података
Пословник о раду Школског одбора
Правилник о оцењивању ученика
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Савета родитеља
Правилник о избору ученика генерације
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Одлука о допунама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима ученика
Правилник о похвалама и наградама ученика
Правилник о раду ученичког парламента
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ "1300 каплара"
Одлука о изменама Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „1300 каплара”
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности
Правилник о поступку јавних набавки
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о обављању друштвено-корисног рада
Правилник о поступању установе у случају дискриминаторног понашања