Актуелности

Овде можете приступити ЕсДневнику и погледати оцене
>>>>
Распореди

 
Образац молбе родитеља за изостанак ученика са наставе>>
Образац за правдање изостанка ученика>>
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности>>
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика>>
Информације о начину бесплатног добијања Бус Плус ђачких легитимација>>
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика>>
Поступак и услови за регресирање дела трошкова екскурзије и наставе у природи>>
Савет родитеља

 
Јеловник
(10-14.5.2021)
Списак уџбеника за школску 2021/2022. годину


Распоред Online консултација са родитељима

Колективно осигурање ученика

За колективно осигурање ученика ОШ "1300 каплара" од последица несрећног случаја у току школске 2020/2021. године изабрана је понуда "АМС Осигурање", Београд

Годишња премија осигурања износи 450,00 динара.

Родитељи који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање треба да, најкасније до 20.10.2020. године, уплате износ од 450,00 динара путем уплатница које су доставиле одељењске старешине.

Уколико се уплата изврши у крајњем року, осигурање ће покривати период од 01.10.2020. до 30.09.2021. године.

Изјава о начину исплате накнаде штете
Одштетни захтев пријава незгоде
Упутство за пријаву штете

Дан отворене школе

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

Планирани термини организације отвореног дана школе су:

Прво полугодиште Друго полугодиште
Месец Дан Датум Месец Дан Датум
септембар уторак 24.9.2019. фебруар уторак 25.2.2020.
октобар среда 30.10.2019. март среда 25.3.2020.
новембар четвртак 28.11.2019. април четвртак 23.4.2020.
децембар петак 27.12.2019. мај петак 22.5.2020.
јануар понедељак 20.1.2020. јун понедељак 08.6.2020.

Родитељ се пријављује за присуство одређеном часу у току дана, попуњавањем писмене пријаве и предајом исте одељењско старешини. Неблаговремене пријаве се не разматрају.
Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа у току сваког месеца, како би сви заинтересовани добили прилику да учествују.
Највише два родитеља могу присуствовати сваком од часова, како се не би стварале велике гужве у учионици. Изузетак су часови који се организују за два одељења, када се и број могућих посетилаца повећава на четири.
Одељењске старешине прикупљају пријаве родитеља до 10. у месецу, и прослеђују их педагошком колегијуму. Педагошки колегијум одобрава пријаве и прави распоред посета, водећи рачуна о редоследу пријављивања родитеља, равномерној посећености часова, као и о равномерном учешћу сваког од родитеља у току школске године. Одлука Педагошког колегијума биће достављена преко детета, у писаном облику.
Током часа родитељи не смеју реметити рад, ометати ученике и наставнике, нити се на било који начин могу мешати у ток часа. Обавезни су да дођу на време (пре звона) и напусте учионицу по завршетку часа, не реметећи одвијање наставе.

Овде можете преузети пријаву за присуствовање часу (word документ)

И родитељи се питају

Родитељи су неопходан и важан чинилац у раду сваке васпитно-образовне установе. Заједнички циљ је да они буду информисани, едуковани, активни сарадници који ће на најбољи начин доприносити квалитету рада установа и реализацији циљева образовања и васпитања.