Кадровски услови

Послови Степен стручне спреме Запослени 100% Непотпуна
запослења од 100%
Свега запослених
I II III IV V VI VII VIII
Директор 1 1 1
Стручни сарадници 2 1 1 2
Разредна настава 3 8 11 11
Предметна настава 2 18 1 9 12 21
Продужени боравак 2 1 3 3
Административно особље 1 2 2 1 3
Помоћно техничко особље 9 1 10 10
Свега 9 2 7 32 1 34 17 51

Квалификациона структура наставног особља

Број извршилаца % учешће
Професори 28 80
Наставници 7 20
Укупно 35 100

Преглед радног искуства запослених

Година радног искуства Директор и стручни сарадници Разредна настава Предметна настава Административно особље Помоћно техничко особље Свега
0-5 2 5 2 1 10
6-10 4 1 5
11-20 1 1 10 1 13
21-30 2 1 1 7 11
31-35 2 3 3 8
36-40 2 1 1 4
Укупно 3 14 21 3 10 51